Suomen Estetiikan Seuran säännöt

1§ Seuran nimi, kotipaikka ja luonne

1.1 Seuran nimi on Suomen Estetiikan Seura ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Society for Aesthetics.

1.2 Seuran kotipaikka on Helsinki, mutta rekisteröimättömiä haaraosastoja voidaan perustaa myös muille paikkakunnille.

1.3 Estetiikalla tarkoitetaan tässä filosofisluonteista tutkimusta, jonka kohteita ovat esimerkiksi taide ja eri taiteenlajit, esteettisen eri ilmentymät kulttuurissa ja luonnossa, kritiikki ja esteettiset käsitteet, esteettinen kokemus sekä estetiikan historia.

1.4 Seura voi liittyä jäseneksi tieteellisiin yläorganisaatioihin.

1.5 Seuran kieli on suomi, mutta tiedotteissa, julkaisuissa ja esitelmätilaisuuksissa voidaan tarpeen mukaan käyttää muitakin kieliä.

2§ Seuran tarkoitus

2.1 Estetiikan tuntemuksen ja tutkimuksen edistäminen.

2.2 Estetiikan tutkimustulosten ja sovellusmahdollisuuksien esille tuominen.

2.3 Tieteiden ja taiteiden välisten kontaktien ja yhteistyön luominen.

2.4 Esteettisiä arvoja koskevan keskustelun herättäminen ja esteettisten arvojen tärkeyden esille tuominen.

2.5 Suomalaisen estetiikan tutkimuksen näkyvyyden edistäminen sekä kotimaassa että ulkomailla.

3§ Seuran toimintamuodot

3.1 Kokousten järjestäminen.

3.2 Yleisölle tarkoitetut seminaarit, esitelmä- ja keskustelutilaisuudet.

3.3 Julkaisu- ja tiedotustoiminta.

3.4 Yhteydenpito seuran jäsenistöön jäsenkirjeiden välityksellä.

3.5 Yhteydenpito ulkomaisiin estetiikan tutkijoihin ja seuroihin.

3.6 Yhteistyö estetiikan opetusta ja tutkimusta harjoittavien instituutioiden kanssa.

3.7 Yhteistyö sekä kotimaisten että ulkomaisten tieteellisten seurojen kanssa.

3.8 Sellaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen kannustaminen, joiden toiminta edistää esteettisten arvojen toteutumista.

4§ Seuran jäsenyys

4.1 Seuran jäseniä, joista pidetään jäsenkirjaa, ovat varsinaiset jäsenet, opiskelija-, kunnia-, kirjeenvaihtaja-, kannattaja- ja pysyväisjäsenet.

4.2 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun.

4.3 Opiskelijajäseniksi voivat liittyä kaikkien alojen perustutkinto-opiskelijat. Opiskelijat maksavat opiskelijajäsenmaksun.

4.4 Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta tai toimintaa. Kannattajajäsenet maksavat kannatusjäsenmaksun.

4.5 Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut ulkomainen estetiikan tutkija. Kirjeenvaihtajajäseneksi hyväksymisestä päättää vuosikokous. Kirjeenvaihtajajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

4.6 Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

4.7 Pysyväisjäseniä ovat ne, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa kymmenkertaisena tai vähintään kahtenatoista vuotena peräkkäin vuoteen 1997 mennessä. Vuoden 1997 jälkeen pysyväisjäsenyyttä ei enää myönnetä. Pysyväisjäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5§ Seuran taloudenhoito

5.1 Tilivuosi alkaa marraskuun alusta ja päättyy seuraavan vuoden lokakuun viimeiseen päivään.

5.2 Kirjanpidosta vastaa rahastonhoitaja.

5.3 Toimintansa rahoittamiseksi seura voi anoa rahastoilta ja säätiöiltä toiminta-avustuksia, periä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä yhteistyösopimuksia yhteisöjen kanssa.

6§ Seuran hallituksen kokoonpano, tehtävät ja kokoukset

6.1 Seuraa johtaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi muuta jäsentä.

6.2 Puheenjohtajaksi voidaan valita vain tohtorin tutkinnon suorittanut tai muun vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

6.3 Hallituksen jäsenyys Helsingin yliopiston estetiikan professuurin viranhaltijaa lukuun ottamatta voi kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan viisi peräkkäistä kautta.

6.4 Hallituksen tehtävät ovat:

6.4.1 Vuosikokouksen ja mahdollisten ylimääräisten seuran kokousten koollekutsuminen ja järjestäminen.

6.4.2 Hallituksen kokousten järjestäminen.

6.4.3 Talousasioiden hoito.

6.4.4 Toiminnan suunnittelu ja toteutus.

6.4.5 Julkaisuasioiden hoito.

6.4.5 Yrjö Hirn– ja Vuoden esteettinen teko – palkintojen jakamisesta huolehtiminen.

6.5 Hallituksen kutsuu kokoon sihteeri puheenjohtajan määräyksestä, tai näiden ollessa estyneitä joku muu hallituksen jäsen, vähintään viisi päivää ennen kokousta.

6.6 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä on paikalla.

6.7 Seuran hallituksen kokouksissa puhe- ja äänestysoikeus on kaikilla hallituksen jäsenillä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6.8 Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen päätös astuu voimaan, kun pöytäkirja on tarkastettu, mikä voidaan tehdä myös samassa kokouksessa.

7§ Seuran nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

8§ Seuran vuosikokous ja ylimääräinen seuran kokous

8.1 Seura järjestää vuosittain vuosikokouksen joulukuun 1. – 15. päivien välisenä aikana, mieluiten joulukuun 7. päivänä, Yrjö Hirnin syntymäpäivänä.

8.2 Vuosikokouspäivänä järjestetään mahdollisuuksien mukaan yleisölle avoin seminaari- tai esitelmätilaisuus.

8.3 Seura voi tarvittaessa järjestää ylimääräisiä seuran kokouksia.

8.4 Kokouspaikoista ja – ajoista tiedotetaan seuran jäsenille jäsenkirjeellä vähintään seitsemän päivää ennen kokouksia.

8.5 Vuosikokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa puhe- ja äänestysoikeus on kaikilla seuran jäsenillä.

9§ Seuran vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

9.1 Seuran puheenjohtaja tai joku muu paikalla oleva hallituksen jäsen avaa vuosikokouksen.

9.2 Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

9.3 Tarkastetaan hallituksen toimittama vuosikertomus.

9.4 Tarkastetaan rahastonhoitajan tai sihteerin toimittama edellistä tilikautta koskeva kirjanpitoselvitys ja tilintarkastajien lausunnot. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä seuran hallitukselle.

9.5 Tarkastetaan hallituksen ehdotus tulevan toimintavuoden tulo- ja menoarvioksi. Päätetään ehdotuksen hyväksymisestä.

9.6 Tarkastetaan hallituksen ehdotus tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi. Päätetään ehdotuksen hyväksymisestä.

9.7 Päätetään tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta.

9.8 Päätetään toimihenkilöiden palkkioista.

9.9 Puheenjohtaja tai joku muu paikalla oleva hallituksen jäsen julkistaa Vuoden esteettinen teko – palkinnon saajan ja Yrjö Hirn – palkinnon saajan, jos palkinto tuona vuonna myönnetään.

9.10 Valitaan seuran hallituksen jäsenet tulevalle toimivuodelle: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja kaksi muuta jäsentä. Jos samaan toimeen ehdotetaan ja kannatetaan useampaa kuin yhtä ehdokasta, suoritetaan äänestys. Jos äänet jakautuvat tasan, valinta ratkaistaan arvanheitolla.

9.11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen alkaneelle tilivuodelle.

9.12 Päätetään mahdollisista kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenyyksistä.

9.13 Päätetään muista vuosikokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

10§ Muutokset seuran sääntöihin

10.1 Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran vuosikokouksessa hallituksen esityksestä.

10.2 Esitys hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmannesta läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa tehtyä muutosehdotusta.

11§ Seuran purkautuminen

11.1 Jos seura jostakin syystä päättäisi purkautua, sen omaisuus on luovutettava Helsingin yliopistolle estetiikan opetuksen edistämiseen.

11.2 Purkamispäätöstä varten vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta läsnäolevista päätösvaltaisista seuran jäsenistä on kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa sitä kannattanut.

12§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät